pátek 26. května 2017

Bitcoin

Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Matouš 25,27

pondělí 22. května 2017

vítězství

Kdo chce být mezi vámi první, buď služebníkem všech. Marek 10,44

neděle 14. května 2017

touha

Když se naplní touha, je sladko v duši. Přísloví 13,19

koš

Ámosi, co vidíš?“ Odpověděl jsem: “Koš zralého ovoce.“ Amos 8,2

čtvrtek 11. května 2017

tělo

Pomíjitelné tělo musí obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 1 Korintským 15,53

středa 10. května 2017

mraky

Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4

úterý 9. května 2017

mnich

... vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Titovi 2,12

úterý 2. května 2017

moudrost

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Žalm 1,1

spěch

Kdo věří, nemusí spěchat. Izajáš 28,16
Bible po kapkách