pátek 31. března 2017

slib

Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny a Izrael rozkvete. Izajáš 27,6

čtvrtek 30. března 2017

strom

Strom se pozná po ovoci. Matouš 12,33

středa 29. března 2017

tráva

Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky. Izajáš 66,14

čtvrtek 23. března 2017

směr

Vodil je bezpečně, strach mít nemuseli. Žalm 78,53

čtvrtek 16. března 2017

slovo

Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno. Lukáš 8,5

úterý 14. března 2017

na čem záleží

...abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Filipským 1,10

sobota 11. března 2017

svatozář

Nikdo není svatý, kromě Hospodina. 1 Samuelova 2,2

úterý 7. března 2017

šaty

Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty... Zjevení 16,15

neděle 5. března 2017

směr

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Přísloví 4,26-27

pátek 3. března 2017

přítel

Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne. Přísloví 19,4
Bible po kapkách