pátek 31. března 2017

slib

Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny a Izrael rozkvete. Izajáš 27,6

čtvrtek 30. března 2017

strom

Strom se pozná po ovoci. Matouš 12,33

středa 29. března 2017

tráva

Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky. Izajáš 66,14

sobota 25. března 2017

touha

Oč lepší je tvé laskání než víno... Píseň 4,10

čtvrtek 23. března 2017

směr

Vodil je bezpečně, strach mít nemuseli. Žalm 78,53

čtvrtek 16. března 2017

slovo

Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno. Lukáš 8,5

úterý 14. března 2017

na čem záleží

...abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Filipským 1,10

sobota 11. března 2017

svatozář

Nikdo není svatý, kromě Hospodina. 1 Samuelova 2,2

úterý 7. března 2017

šaty

Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty... Zjevení 16,15

neděle 5. března 2017

směr

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Přísloví 4,26-27

pátek 3. března 2017

přítel

Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne. Přísloví 19,4
Bible po kapkách