čtvrtek 29. června 2017

jídlo

Jídla je do sytosti a ještě hodně zůstává. 2 Paralipomenon 31,10

úterý 27. června 2017

duch

Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Kazatel 3,21

pondělí 26. června 2017

výchova

Nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli. Židům 12,10

středa 21. června 2017

polibek


A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu. Efezským 5,33

čtvrtek 15. června 2017

hřích

Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího! Jan 5,14

středa 14. června 2017

vzpomínky

Znamenáš si na mě trpké věci, přičítáš mi nepravosti mého mládí? Jób 13,26

čtvrtek 8. června 2017

cesta

Doptej se teď Boha, abychom věděli, zdaří-li se nám cesta, na kterou jsme se vydali. Soudců 18,5

neděle 4. června 2017

klam

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Přísloví 31,30

pátek 26. května 2017

Bitcoin

Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Matouš 25,27

pondělí 22. května 2017

vítězství

Kdo chce být mezi vámi první, buď služebníkem všech. Marek 10,44

neděle 14. května 2017

touha

Když se naplní touha, je sladko v duši. Přísloví 13,19

čtvrtek 11. května 2017

tělo

Pomíjitelné tělo musí obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 1 Korintským 15,53

středa 10. května 2017

mraky

Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4

úterý 9. května 2017

mnich

... vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Titovi 2,12

úterý 2. května 2017

moudrost

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Žalm 1,1

spěch

Kdo věří, nemusí spěchat. Izajáš 28,16

neděle 30. dubna 2017

láska

Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Zjevení 2,4

čtvrtek 27. dubna 2017

minulost

Nepřipomínej si hříchy mého mládí. Žalm 25,7

středa 26. dubna 2017

milosrdenství

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5,7

středa 19. dubna 2017

svědectví

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Deuteronomium 4,9

pátek 14. dubna 2017

kříž

V podobě člověka se všeho zřekl a ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,7

úterý 11. dubna 2017

větve

Ty větve byly vylomeny, abych já mohl být naroubován. Římanům 11,19

pondělí 10. dubna 2017

almužna

Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou... Matouš 6,2

pátek 7. dubna 2017

muž

Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy. Jób 22,2

čtvrtek 6. dubna 2017

poslání

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

úterý 4. dubna 2017

slunce

Noci tam již nebude a nebudou světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. Zjevení 22,5

neděle 2. dubna 2017

reklama

To svádělo lid k hříchu. 1 Královská 12,30

pátek 31. března 2017

slib

Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny a Izrael rozkvete. Izajáš 27,6

čtvrtek 30. března 2017

strom

Strom se pozná po ovoci. Matouš 12,33

středa 29. března 2017

tráva

Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky. Izajáš 66,14

čtvrtek 23. března 2017

směr

Vodil je bezpečně, strach mít nemuseli. Žalm 78,53

čtvrtek 16. března 2017

slovo

Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno. Lukáš 8,5

úterý 14. března 2017

na čem záleží

...abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Filipským 1,10

sobota 11. března 2017

svatozář

Nikdo není svatý, kromě Hospodina. 1 Samuelova 2,2

úterý 7. března 2017

šaty

Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty... Zjevení 16,15

neděle 5. března 2017

směr

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Přísloví 4,26-27

pátek 3. března 2017

přítel

Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne. Přísloví 19,4

úterý 28. února 2017

lidé

Hospodinův den je blízko pro všechny národy. Abdijáš 1,15

sobota 25. února 2017

malí a velcí

Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

čtvrtek 23. února 2017

zájem

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

úterý 21. února 2017

chudoba


Jen žádali, abychom pamatovali na chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Galatským 2,10

neděle 19. února 2017

stezky

Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých. Přísloví 2,20

středa 15. února 2017

kapuce

O tom, co dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12

pondělí 13. února 2017

hledání

Bloudím jako zatoulané jehně... Žalm 119,176

pátek 10. února 2017

život

Sevřel jsi mě zezadu i zpředu... Žalm 139,5

neděle 5. února 2017

kroky

Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4

středa 1. února 2017

tvář

A proč máš tak sinalou tvář? Genesis 4,6

pondělí 30. ledna 2017

stavby

Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni. Marek 13,2

pátek 20. ledna 2017

fotogenická léta

Všichni lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Jednou tráva uschne a květ opadne. 1 Petrova 1,24

úterý 17. ledna 2017

křídla

Přál bych si mít křídla - odlétl bych a našel klid! Žalm 55,7
Bible po kapkách