pátek 30. září 2016

polibek

A mé srdce potají se dalo zlákat, abych polibek svých úst jim rukou poslal. Jób 31,28

středa 28. září 2016

kroky

Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky? Izajáš 3,12

pondělí 26. září 2016

tělo

Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!" 1 Korintským 12,21

pátek 23. září 2016

láska

Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska. Juda 1,2

čtvrtek 22. září 2016

rozhodnost

Jen buď rozhodný a velmi udatný. Jozue 1,7

úterý 20. září 2016

vykoupení

Zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

neděle 18. září 2016

útěk

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7

čtvrtek 15. září 2016

rty

Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Matouš 15,11

pondělí 12. září 2016

chodec

... sám se rozhodl jít pěšky. Skutky 20,13

neděle 11. září 2016

darling

Také jeho svedly k hříchu cizí ženy. Nehemjáš 13,26

čtvrtek 8. září 2016

zákaz

Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Daniel 6,9

středa 7. září 2016

domov

Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. 1 Petrova 2,11

úterý 6. září 2016

láska

Láska nezná strach. 1 Janova 4,18

pondělí 5. září 2016

slevy

Tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. Zjevení 18,23

čtvrtek 1. září 2016

rozdíly

Malý i velký jsou si tam rovni. Jób 3,19
Bible po kapkách