středa 25. května 2016

opilství

Vystřízlivějte, opilci, a plačte! Joel 1,5

úterý 24. května 2016

zbožnost

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Jakub 1,27

čtvrtek 19. května 2016

člověk

On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,14

život

V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. Kazatel 7,14

středa 18. května 2016

hlad


Potkalo tě dvojí neštěstí a kdo s tebou soucítil? Zhouba a zkáza, hlad a meč. Čímpak tě potěším? Izajáš 51,19

úterý 17. května 2016

síla

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zacharjáš 4,6

pátek 13. května 2016

klid

Musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Skutky 19,36

pondělí 9. května 2016

pohled

Nebojte se zprávy, která se v zemi proslýchá... Jeremjáš 51,46

neděle 8. května 2016

zpráva

Přichází zpráva za zprávou. Ezechiel 7,26

čtvrtek 5. května 2016

vlasy

U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Matouš 10,30

rodina

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

středa 4. května 2016

moudrost

Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý. Přísloví 12,15

pondělí 2. května 2016

rezignace

Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápenía a žal a mé dny minuly v hanbě? Žalm 90,10
Bible po kapkách