pátek 29. dubna 2016

slova

Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Přísloví 18,20

čtvrtek 28. dubna 2016

člověk

Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Jób 7,17

pondělí 25. dubna 2016

úděl

Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Kazatel 3,19

čtvrtek 21. dubna 2016

zeď

I kámen ze zdi bude křičet. Abakuk 2,11

úterý 19. dubna 2016

na cestě

Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde. Jeremjáš 10,23

neděle 17. dubna 2016

holubice

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Galatským 5,17

čtvrtek 14. dubna 2016

světlo

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

středa 13. dubna 2016

závislosti

Nedej se přemoci zlem. Římanům 12,21

úterý 12. dubna 2016

obutí

Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,14-15

pondělí 11. dubna 2016

smutek

Dny tvého smutku skončily. Izajáš 60,20

sobota 9. dubna 2016

vášeň

Oč lepší je tvé laskání než víno... Píseň 4,10

pátek 8. dubna 2016

dveře

Vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci. Mt 6,6

čtvrtek 7. dubna 2016

pokušení

Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Jk 1,14

středa 6. dubna 2016

žebrota

Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Pláč 1,11
Bible po kapkách