neděle 27. března 2016

vzkříšení


Byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem. 1 Korintským 15,4

čtvrtek 24. března 2016

ukřižování

...ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. 1 Korintským 1,23

středa 23. března 2016

svět

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2 Korintským 5,19

úterý 22. března 2016

ukřižování

Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Ga 6,14

pondělí 21. března 2016

na kříži

Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží. 2 Korintským 13,4

čtvrtek 17. března 2016

stáří

Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj. Žalm 71,18

středa 16. března 2016

obloha

Dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo? Jób 37,18

úterý 15. března 2016

smutek

Vydávej se za ženu, která již po mnoho dní drží smutek... 2 Samuelova 14,2

čtvrtek 10. března 2016

stabilita

Dej, ať spravedlivý stojí pevně! Žalm 7,10

středa 9. března 2016

vzhůru

Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Přísloví 15,24

úterý 8. března 2016

volání

Pohleď, Hospodine, popatř, jak jsem zbavena cti. Pláč 1,11

pondělí 7. března 2016

čistota

...abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Filipským 2,15

v zemi

Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v mých službách. Žalm 101,6

sobota 5. března 2016

vítr

Všechno je pomíjivost a honba za větrem. Kazatel 2,11
Bible po kapkách