pondělí 29. února 2016

Chloé

Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. 1 Korintským 1,11

čtvrtek 25. února 2016

obrácení

V obrácení a ztišení bude vaše spása. Izajáš 30,15

středa 24. února 2016

přísloví

Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste neplakali. Lukáš 7,32

úterý 16. února 2016

nákupy

Mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje... Přísloví 6,13

neděle 14. února 2016

starosti

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Žalm 42,12

sobota 13. února 2016

pomíjivost

Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež hynou. Žalmy 49,13

středa 10. února 2016

???

Proč tu byl klín, jenž mě přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji... Jób 3,12-13

úterý 9. února 2016

vytrvalost

Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,14

neděle 7. února 2016

stavba

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Lukáš 14,28

čtvrtek 4. února 2016

stáří

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení". Kazatel 12,1

úterý 2. února 2016

muž

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1,1-2

pondělí 1. února 2016

cesta

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14,6
Bible po kapkách