sobota 31. prosince 2016

závěr

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. 2 Timoteovi 3,1

pátek 30. prosince 2016

odpočinek

Lepší na dlaň odpočinku než hrstě plné pachtění a honby za větrem. Kazatel 4,6

sobota 24. prosince 2016

slavnost

Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost. Jób 40,10

středa 21. prosince 2016

Advent

Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo. Matouš 4,16

úterý 20. prosince 2016

láska

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli. 2 Korintským 5,14

pondělí 19. prosince 2016

kniha

Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách. Skutky 24,14

čtvrtek 15. prosince 2016

zákaz

Královská rada a místodržitelé se uradili, abys královským výnosem potvrdil zákaz. Daniel 6,8

úterý 13. prosince 2016

srdce

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4,23

pátek 9. prosince 2016

zákon

Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Galatským 3,24

čtvrtek 8. prosince 2016

věž

A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 1 Korinstkým 10,12

úterý 6. prosince 2016

dech

Všechna síla mě opustila a nemohu se ani nadechnout. Daniel 10,17

pondělí 5. prosince 2016

život

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Přísloví 22,6

pátek 2. prosince 2016

přísloví

Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Přísloví 24,33

pondělí 28. listopadu 2016

hlas

Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Přísloví 31,8

úterý 22. listopadu 2016

slova

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. 1 Petrova 3,9

pondělí 21. listopadu 2016

slova

Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí schuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Matouš 5,13

sobota 19. listopadu 2016

spánek

...vždyť Bůh dává svému milému spánek. Žalm 127,2

pátek 11. listopadu 2016

oblečení

Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost. Jób 40,10

středa 9. listopadu 2016

námaha

Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. 1 Korintským 9,25

pondělí 7. listopadu 2016

spravedlnost

On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

pátek 4. listopadu 2016

neklid

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Žalm 139,23

úterý 1. listopadu 2016

tunel

Člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými. Kazatel 12,5

pondělí 31. října 2016

zástup

Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy. Žalm 103,21

čtvrtek 27. října 2016

chléb

Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Deuteronomium 8,3

úterý 25. října 2016

vyhlídka

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Micheáš 7,7

pondělí 24. října 2016

déšť

Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas. Jeremjáš 5,24

sobota 22. října 2016

děti

Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. 1 Korintským 14,20

čtvrtek 20. října 2016

vzhůru

Stezka života vede prozíravého vzhůru... Přísloví 15,24

úterý 18. října 2016

člověk

Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí? Žalm 144,3

pátek 14. října 2016

boty

Mějte nohy obuté v pohotové službě evangelia pokoje. Efezským 6,15

středa 12. října 2016

domy

Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se..., až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. Dt 8,12-14

pondělí 10. října 2016

věž

Hospodinovo jméno je pevnou věží, spravedlivý do ní poběží a bude v bezpečí. Přísloví 18,10

pátek 7. října 2016

kroky

Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Žalm 17,5

středa 5. října 2016

svět

Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. Lukáš 17,28

pondělí 3. října 2016

jméno

Budu zvěstovat tvé jméno. Židům 2,12

pátek 30. září 2016

polibek

A mé srdce potají se dalo zlákat, abych polibek svých úst jim rukou poslal. Jób 31,28

středa 28. září 2016

kroky

Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky? Izajáš 3,12

pondělí 26. září 2016

tělo

Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!" 1 Korintským 12,21

pátek 23. září 2016

láska

Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska. Juda 1,2

čtvrtek 22. září 2016

rozhodnost

Jen buď rozhodný a velmi udatný. Jozue 1,7

úterý 20. září 2016

vykoupení

Zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

neděle 18. září 2016

útěk

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7

čtvrtek 15. září 2016

rty

Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Matouš 15,11

pondělí 12. září 2016

chodec

... sám se rozhodl jít pěšky. Skutky 20,13

neděle 11. září 2016

darling

Také jeho svedly k hříchu cizí ženy. Nehemjáš 13,26

čtvrtek 8. září 2016

zákaz

Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Daniel 6,9

středa 7. září 2016

domov

Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. 1 Petrova 2,11

úterý 6. září 2016

láska

Láska nezná strach. 1 Janova 4,18

pondělí 5. září 2016

slevy

Tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. Zjevení 18,23

čtvrtek 1. září 2016

rozdíly

Malý i velký jsou si tam rovni. Jób 3,19
Bible po kapkách