středa 30. září 2015

běh

Když tě unavuje běžet s pěšími, jak budeš závodit s koni? Jeremjáš 12,5

pondělí 28. září 2015

cizinci

Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Ž 146,9

pátek 25. září 2015

ruce


Kdo má čisté ruce, zviklat se nenechá. Jb 17,9

úterý 22. září 2015

dveře

Dvoje dveře vedly do chrámu i do svatyně. Ez 41,23

pondělí 21. září 2015

pes

Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Ka 9,4

neděle 20. září 2015

noc


Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Ž 91,1

pátek 18. září 2015

chuďas

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakub 2,5

středa 16. září 2015

cesta

Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně. Židům 9,8

neděle 13. září 2015

manželství

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Židům 13,4

čtvrtek 10. září 2015

hrob

Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? Žalm 88,12

pátek 4. září 2015

???

... a z vašich domů se stane hnojiště. Daniel 2,5

úterý 1. září 2015

výchova

Jste-li bez výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Židům 12,8
Bible po kapkách