čtvrtek 20. srpna 2015

pomíjivost

Kdo může vědět, co je člověku v životě k dobru, v časných dnech jeho pomíjivého žití, jež jako stín mu plynou? Kazatel 6,12

úterý 18. srpna 2015

stáří


Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Zacharjáš 8,4

pondělí 17. srpna 2015

spánek

Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali; padla na ně mrákota od Hospodina. 1 Samuelova 26,12

středa 12. srpna 2015

vláha

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Izajáš 45,8

úterý 11. srpna 2015

déšť

Má řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na mě jak na déšť. Jób 29,22

pondělí 10. srpna 2015

sucho

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo... Izajáš 44,3
Bible po kapkách