středa 27. května 2015

velikost

Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. Lukáš 9,48

úterý 26. května 2015

host

Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. Dt 10,19

pátek 22. května 2015

bohoslužba

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Židům 10,25

čtvrtek 21. května 2015

blahoslavenství

Dobře je tomu, kdo se slitovává a půjčuje. Ž 112,5

středa 20. května 2015

Osvětim

Přinutili ji, aby vstoupila na cestu, kudy vjíždějí koně do královského domu, a tam byla usmrcena. 2 Královská 11,16

úterý 19. května 2015

kroky

Před každou zlou stezkou jsem zdržel své kroky, držel jsem se tvého slova. Žalm 119,101

pondělí 18. května 2015

opilství

Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. 1 Petrova 4,3

čtvrtek 14. května 2015

město

Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jr 29,7

úterý 12. května 2015

hoch

Malý i velký jsou si tam rovni. Jób 3,19

neděle 10. května 2015

práce

Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš! Exodus 34,21

úterý 5. května 2015

bohatství

Kdo doufá ve své bohatství, padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí. Přísloví 11,28
Bible po kapkách