čtvrtek 31. prosince 2015

Bible po kapkách

Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zda je to všechno opravdu tak. Skutky 17,11

pondělí 28. prosince 2015

vlajka

Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? Jan 11,50

úterý 22. prosince 2015

vánoční přání

Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad... Jakub 2,16

úterý 15. prosince 2015

soumrak

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izajáš 60,2

pondělí 14. prosince 2015

oběd

Kdo nám dá najíst masa? Numeri 11,4

úterý 8. prosince 2015

těsto

Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. 1 Korintským 5,7

neděle 6. prosince 2015

současnost

Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?" Kazatel 7,10

pátek 4. prosince 2015

večer

Běda nám, neboť den se nachýlil a dlouží se večerní stíny. Jeremjáš 6,4

středa 2. prosince 2015

hlava

Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. Deuteronomium 28,13

čtvrtek 26. listopadu 2015

přeludy

Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových. Jeremjáš 23,16

středa 25. listopadu 2015

služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1 Petrova 4,10

úterý 24. listopadu 2015

vzdor

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru... Efezským 6,4

neděle 22. listopadu 2015

oči

Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb. Přísloví 28,27

pátek 20. listopadu 2015

vítr

Každý odejde, jak přišel. Jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr? Kazatel 5,15

středa 18. listopadu 2015

jídlo

Ani maso, které přišlo do styku s něčím nečistým, nesmí se jíst; bude spáleno ohněm. Jiné maso může jíst každý, kdo je čistý. Leviticus 7,19

sobota 14. listopadu 2015

pláč

Budou nad tebou plakat v hořkosti duše. Ezechiel 27,31

čtvrtek 12. listopadu 2015

tělo

Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub 2,26

úterý 10. listopadu 2015

vyznání

Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Píseň 1,15

pátek 6. listopadu 2015

láska

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1 Janova 4,8

čtvrtek 5. listopadu 2015

vztah

Lépe je dvěma než jednomu... Kazatel 4,9

pondělí 2. listopadu 2015

modlitba

Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Lukáš 22,40

neděle 1. listopadu 2015

hřbit-off

My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. 1 Tesalonickým 4,15

čtvrtek 29. října 2015

rty

Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti. Přísloví 16,23

středa 28. října 2015

státní svátek

Naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem, nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví. Nehemjáš 9,34

úterý 27. října 2015

obchody

... nedejte se opanovat žádostmi. 1 Petrova 1,14

pátek 23. října 2015

srdce

Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo cele při Hospodinu, jeho Bohu. 1 Královská 11,4

středa 21. října 2015

lenoch


Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Přísloví 6,10-11

pondělí 19. října 2015

budoucnost

Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Píseň 8,4

čtvrtek 8. října 2015

déšť

Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání. Ezechiel 24,36

středa 7. října 2015

šok

Můj duch ve mně umdlévá, a mé srdce je v mém nitru zmateno. Žalm 143,4

úterý 6. října 2015

věž

Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? Lukáš 14,28

pátek 2. října 2015

podvůdek

Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení. Přísloví 11,1

čtvrtek 1. října 2015

???

Zpustošená je celá země a není nikdo, kdo by si to bral k srdci. Jeremjáš 12,11

středa 30. září 2015

běh

Když tě unavuje běžet s pěšími, jak budeš závodit s koni? Jeremjáš 12,5

pondělí 28. září 2015

cizinci

Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Ž 146,9

pátek 25. září 2015

ruce


Kdo má čisté ruce, zviklat se nenechá. Jb 17,9

úterý 22. září 2015

dveře

Dvoje dveře vedly do chrámu i do svatyně. Ez 41,23

pondělí 21. září 2015

pes

Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Ka 9,4

neděle 20. září 2015

noc


Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Ž 91,1

pátek 18. září 2015

chuďas

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakub 2,5

středa 16. září 2015

cesta

Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně. Židům 9,8

neděle 13. září 2015

manželství

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Židům 13,4

čtvrtek 10. září 2015

hrob

Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? Žalm 88,12

pátek 4. září 2015

???

... a z vašich domů se stane hnojiště. Daniel 2,5

úterý 1. září 2015

výchova

Jste-li bez výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Židům 12,8

čtvrtek 20. srpna 2015

pomíjivost

Kdo může vědět, co je člověku v životě k dobru, v časných dnech jeho pomíjivého žití, jež jako stín mu plynou? Kazatel 6,12

úterý 18. srpna 2015

stáří


Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Zacharjáš 8,4

pondělí 17. srpna 2015

spánek

Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali; padla na ně mrákota od Hospodina. 1 Samuelova 26,12

středa 12. srpna 2015

vláha

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Izajáš 45,8

úterý 11. srpna 2015

déšť

Má řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na mě jak na déšť. Jób 29,22
Bible po kapkách