úterý 30. prosince 2014

světlo

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Ž 119,130

pátek 26. prosince 2014

cesta

...pojďme hledat Hospodina zástupů. Já půjdu také! Za 8,21

úterý 23. prosince 2014

stáří

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Ž 5,12

sobota 20. prosince 2014

život

Spravedliví žijí v bezpečí. Př 28,1

čtvrtek 18. prosince 2014

ulice

Jak slepí bloudili v ulicích...

středa 17. prosince 2014

všední den

...ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Mt 24,39

stíny

Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremjáš 17,13

pondělí 15. prosince 2014

socha

Nebudeš si odlévat sochy bohů. Ex 34,17

neděle 14. prosince 2014

následování

Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! Mi 4,5

pátek 12. prosince 2014

selfie

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1K 10,24

čtvrtek 11. prosince 2014

pohoda

Lepší je žal nežli smích, neboť se smutnou tváří je možno mít veselé srdce. Ka 7,3

středa 10. prosince 2014

křídla

Kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl. Ž 55,8

pondělí 8. prosince 2014

hledání

Hledejte to, co je nad vámi. Ko 3,1

čtvrtek 4. prosince 2014

poslušnost

Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Jk 1,23-24

středa 3. prosince 2014

přelud

Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne. Ž 39,7

úterý 2. prosince 2014

služba

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26
Bible po kapkách