sobota 28. června 2014

síla

Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Ž 147,10

čtvrtek 26. června 2014

chléb

Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej štěňatům. Mt 15,27

úterý 24. června 2014

císař

Neprovinil jsem se ničím ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři. Sk 25,8

pondělí 23. června 2014

čas

Přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu. Mt 25,10

neděle 22. června 2014

mouchy

Pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid i na tvé domy mouchy. Ex 8,17

středa 18. června 2014

víno

Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. Př 20,1

pondělí 16. června 2014

hrad

Nejde totiž o hrad pro člověka, ale pro Boha Hospodina. 1Pa 29,1

neděle 15. června 2014

tělo

Ničím se nedám zotročit. 1K 6,12

sobota 14. června 2014

kroky

Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne. Ž 119,133

úterý 10. června 2014

odpočinek

Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Ka 4,6

pondělí 9. června 2014

cíl

Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Ž 31,4

pátek 6. června 2014

zájem

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Žd 10,24

čtvrtek 5. června 2014

spása

Jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Ž 85,10

úterý 3. června 2014

cesty

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Př 4,26

pondělí 2. června 2014

kříž

Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Ž 12,2

neděle 1. června 2014

mladík

Bedlivě plň vše, co je v zákoně... Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Joz 1,7
Bible po kapkách