úterý 30. prosince 2014

světlo

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Ž 119,130

pátek 26. prosince 2014

cesta

...pojďme hledat Hospodina zástupů. Já půjdu také! Za 8,21

úterý 23. prosince 2014

stáří

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Ž 5,12

sobota 20. prosince 2014

život

Spravedliví žijí v bezpečí. Př 28,1

čtvrtek 18. prosince 2014

ulice

Jak slepí bloudili v ulicích...

středa 17. prosince 2014

všední den

...ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Mt 24,39

stíny

Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremjáš 17,13

pondělí 15. prosince 2014

socha

Nebudeš si odlévat sochy bohů. Ex 34,17

neděle 14. prosince 2014

následování

Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! Mi 4,5

pátek 12. prosince 2014

selfie

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1K 10,24

čtvrtek 11. prosince 2014

pohoda

Lepší je žal nežli smích, neboť se smutnou tváří je možno mít veselé srdce. Ka 7,3

středa 10. prosince 2014

křídla

Kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl. Ž 55,8

pondělí 8. prosince 2014

hledání

Hledejte to, co je nad vámi. Ko 3,1

čtvrtek 4. prosince 2014

poslušnost

Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Jk 1,23-24

středa 3. prosince 2014

přelud

Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne. Ž 39,7

úterý 2. prosince 2014

služba

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26

pátek 28. listopadu 2014

dveře

Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. Př 8,34

pondělí 24. listopadu 2014

zrcadlo

Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Jk 1,23

středa 19. listopadu 2014

zaslíbení

Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Ž 115,12

úterý 18. listopadu 2014

červená

Co člověk zaseje, to také sklidí. Ga 6,7

čtvrtek 13. listopadu 2014

ticho

Musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Sk 19,36

středa 12. listopadu 2014

čtení

Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. 2K 3,14

úterý 11. listopadu 2014

vzhůru

Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? Ka 3,21

pátek 7. listopadu 2014

odpočinek

Pojďte - jen vy sami - někam stranou na osamělé místo a trochu si odpočiňte! Mk 6,31

středa 5. listopadu 2014

svět

...abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 2Pe 1,4

úterý 4. listopadu 2014

stáří

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Lv 19,32

pátek 31. října 2014

čekání

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou. Ž 37,7

středa 29. října 2014

vzhůru

Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 1Te 4,17

úterý 28. října 2014

poklop

Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Ž 95,10

středa 22. října 2014

úžas

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Iz 35,1

úterý 21. října 2014

stvoření

...aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil Svatý Izraele. Iz 41,20

neděle 19. října 2014

tvrdohlavost

Izrael je umíněný jako umíněná kráva. Má je teď Hospodin pást volně jako beránka? Oz 4,16

čtvrtek 16. října 2014

jídlo

Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! Ř 14,15

pondělí 13. října 2014

písmo

O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru... Da 5,16

čtvrtek 9. října 2014

spolek

Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají... Jr 15,17

středa 8. října 2014

jméno

Tomu, kdo zvítězí... dám nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Zj 2,17

úterý 7. října 2014

stopy

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Př 4,26

čtvrtek 2. října 2014

zábradlí

Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Dt 22,8

středa 1. října 2014

svody

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Mk 9,42

úterý 30. září 2014

oběť

Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Ko 1,20

pondělí 29. září 2014

království

Kdo se pokoří a bude jako... dítě, ten je největší v království nebeském. Mt 18,4

čtvrtek 25. září 2014

směr

Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Gn 13,9

úterý 23. září 2014

slunce

Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Ž 104,19

pondělí 22. září 2014

vztahy

Láska nechť je bez přetvářky. Ř 12,9

pátek 19. září 2014

spěch

Lovili mě jako lovci ptáče, bez důvodu. Pl 3,52

středa 17. září 2014

nadšení

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Př 17,17

úterý 16. září 2014

starost

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe... Ž 55,23

zastavení

A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo. 1Sa 9,27

pátek 12. září 2014

oči

Oči Hospodinovy jsou na každém místě a dávají pozor na špatné i dobré. Př 15,3

středa 10. září 2014

lesík

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Mk 1,3
Bible po kapkách