úterý 23. července 2013

život


Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Lk 12,24

sobota 20. července 2013

pokoj


 Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj. Iz 26,12

čtvrtek 18. července 2013

modlitba


Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu. Jr 42,2

pomíjivost

Květ vzejde a zvadne, prchá jako stín. Jb 14,2

pondělí 15. července 2013

slovo


Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. 2Tm 4,2

oběť


On na svém těle vzal naše hříchy na kříž. 1P 2,24

křížek


Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Žd 12,2

pátek 12. července 2013

slunce


To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Zj 21,23

město


Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Př 11,11

hrad


Když vládce věnuje pozornost klamnému slovu, všichni jeho sluhové se stanou svévolníky. Př 29,12

čtvrtek 11. července 2013

přísloví


 Sytý šlape i po plástvi medu, kdežto hladovému je každá hořkost sladká. Př 27,7

vznešenost


Kdo se očistí od falešných nauk, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným, ...připraveným ke každému dobrému dílu. 2Tm 2,21

boty


Stůjte..., obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Ef 6,14

středa 10. července 2013

bolest


Bůh jim setře každou slzu z očí. Zj 7,17

hněv


Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Ef 4,31

radost


Dobré slovo vrací radost. Př 12,25

strach


Strach působí muka. 1J 4,18

neděle 7. července 2013

květ


Květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. 1P 1,24

stvoření


Ty jsi stvořil všechno. Zj 4,11

koruna


Upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu. Mt 27,29
Bible po kapkách