neděle 22. prosince 2013

pastýři

Pastýři, kteří pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez deště, hnané větrem, podzimní stromy bez ovoce. Ju 1,12

čtvrtek 19. prosince 2013

kříž

Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista. Ga 6,14

úterý 17. prosince 2013

narození

Jak se může člověk narodit, když už je starý? J 3,4

úterý 26. listopadu 2013

čelenka

Na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Iz 61,3

úterý 19. listopadu 2013

láska

Každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu. Ef 5,33

pátek 15. listopadu 2013

vykoupení

Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Zj 5,9

čtvrtek 7. listopadu 2013

stvoření

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Žd 4,13

pátek 1. listopadu 2013

zmatek

Hospodinova ruka byla proti nim a uváděla je ve zmatek. Dt 2,15

pátek 25. října 2013

volby

Co člověk zaseje, to také sklidí. Ga 6,7

čtvrtek 24. října 2013

vlasy

Víc než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodů nenávidí. Ž 65,9

neděle 13. října 2013

neděle

Sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. Ex 20,10

středa 9. října 2013

ptáci

Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa. Př 27,8

pondělí 7. října 2013

zármutek

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat... 2K 7,10

úterý 1. října 2013

cesta

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Ž 119,9

středa 25. září 2013

cesta

Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Př 12,26

pondělí 16. září 2013

děti

Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Mk 9,37

pátek 13. září 2013

kapka

Kdo zplodil krůpěje rosy? Jób 38,28

úterý 10. září 2013

daně

Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu. Mk 12,17

středa 4. září 2013

polovičatost

Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. Mk 3,25

pondělí 2. září 2013

oči

Mají oči k vidění, ale nevidí. Ez 12,2

pátek 30. srpna 2013

schody

Pokojně vystup do svého domu. Hleď, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. 1S 22,35

čtvrtek 29. srpna 2013

pohled

Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Ž 131,1

středa 28. srpna 2013

zeď

Postavil kolem mě zeď, že nemohu vyjít. Pl 3,7

úterý 27. srpna 2013

domy

A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mt 19,29

neděle 18. srpna 2013

krása


On všechno učinil krásně. Ka 3,11

čtvrtek 15. srpna 2013

král


 Lepší nuzný moudrý chlapec než starý král, ale hloupý, který nedovede přijmout poučení. Ka 4,13

úterý 13. srpna 2013

snoubenci


Můj milý je můj a já jsem jeho. Pís 2,16

pátek 9. srpna 2013

smilování


Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? Mt 18,33

čtvrtek 8. srpna 2013

rostliny


Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Mt 15,13


pondělí 5. srpna 2013

žebřík


Měl sen, hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Gn 28,12

sobota 3. srpna 2013

kobylky

V zimním čase zalezou do škvír zídek, ale jak vysvitne slunce, ulétnou a nevíš, kam se poděly. Na 3,17

úterý 23. července 2013

život


Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Lk 12,24

sobota 20. července 2013

pokoj


 Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj. Iz 26,12

čtvrtek 18. července 2013

modlitba


Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu. Jr 42,2

pomíjivost

Květ vzejde a zvadne, prchá jako stín. Jb 14,2

pondělí 15. července 2013

slovo


Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. 2Tm 4,2

oběť


On na svém těle vzal naše hříchy na kříž. 1P 2,24

křížek


Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Žd 12,2

pátek 12. července 2013

slunce


To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Zj 21,23

město


Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Př 11,11

hrad


Když vládce věnuje pozornost klamnému slovu, všichni jeho sluhové se stanou svévolníky. Př 29,12

čtvrtek 11. července 2013

přísloví


 Sytý šlape i po plástvi medu, kdežto hladovému je každá hořkost sladká. Př 27,7

vznešenost


Kdo se očistí od falešných nauk, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným, ...připraveným ke každému dobrému dílu. 2Tm 2,21

boty


Stůjte..., obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Ef 6,14

středa 10. července 2013

bolest


Bůh jim setře každou slzu z očí. Zj 7,17

hněv


Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Ef 4,31

radost


Dobré slovo vrací radost. Př 12,25

strach


Strach působí muka. 1J 4,18

neděle 7. července 2013

květ


Květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. 1P 1,24

stvoření


Ty jsi stvořil všechno. Zj 4,11
Bible po kapkách