středa 29. března 2017

tráva

Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky. Izajáš 66,14

úterý 28. března 2017

květ

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Izajáš 35,1

sobota 25. března 2017

touha

Oč lepší je tvé laskání než víno... Píseň 4,10

čtvrtek 23. března 2017

směr

Vodil je bezpečně, strach mít nemuseli. Žalm 78,53

úterý 21. března 2017

rada

Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl. Zjevení 3,18

pondělí 20. března 2017

člověk

Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Jakub 4,14

čtvrtek 16. března 2017

slovo

Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno. Lukáš 8,5

středa 15. března 2017

dvojice

Jedna bude přijata a druhá zanechána... Matouš 24,41

úterý 14. března 2017

na čem záleží

...abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Filipským 1,10

sobota 11. března 2017

svatozář

Nikdo není svatý, kromě Hospodina. 1 Samuelova 2,2

úterý 7. března 2017

šaty

Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty... Zjevení 16,15

neděle 5. března 2017

směr

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Přísloví 4,26-27

pátek 3. března 2017

přítel

Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne. Přísloví 19,4

čtvrtek 2. března 2017

klid

Lepší je jedna dlaň plná klidu než dvě hrsti plné námahy a honby za větrem. Kazatel 4,6
Google+