čtvrtek 27. dubna 2017

minulost

Nepřipomínej si hříchy mého mládí. Žalm 25,7

středa 26. dubna 2017

milosrdenství

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5,7

pondělí 24. dubna 2017

modlitba

Neustále se modlete. 1 Tesalonickým 5,17

středa 19. dubna 2017

svědectví

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Deuteronomium 4,9

pátek 14. dubna 2017

kříž

V podobě člověka se všeho zřekl a ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,7

úterý 11. dubna 2017

větve

Ty větve byly vylomeny, abych já mohl být naroubován. Římanům 11,19

pondělí 10. dubna 2017

almužna

Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou... Matouš 6,2

pátek 7. dubna 2017

muž

Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy. Jób 22,2

čtvrtek 6. dubna 2017

poslání

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

úterý 4. dubna 2017

slunce

Noci tam již nebude a nebudou světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. Zjevení 22,5

pátek 31. března 2017

slib

Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny a Izrael rozkvete. Izajáš 27,6

čtvrtek 30. března 2017

strom

Strom se pozná po ovoci. Matouš 12,33

středa 29. března 2017

tráva

Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky. Izajáš 66,14

sobota 25. března 2017

touha

Oč lepší je tvé laskání než víno... Píseň 4,10

čtvrtek 23. března 2017

směr

Vodil je bezpečně, strach mít nemuseli. Žalm 78,53

čtvrtek 16. března 2017

slovo

Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno. Lukáš 8,5

úterý 14. března 2017

na čem záleží

...abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Filipským 1,10

sobota 11. března 2017

svatozář

Nikdo není svatý, kromě Hospodina. 1 Samuelova 2,2

úterý 7. března 2017

šaty

Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty... Zjevení 16,15

neděle 5. března 2017

směr

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Přísloví 4,26-27

pátek 3. března 2017

přítel

Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne. Přísloví 19,4

úterý 28. února 2017

lidé

Hospodinův den je blízko pro všechny národy. Abdijáš 1,15

sobota 25. února 2017

malí a velcí

Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

čtvrtek 23. února 2017

zájem

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

úterý 21. února 2017

chudoba


Jen žádali, abychom pamatovali na chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Galatským 2,10

neděle 19. února 2017

stezky

Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých. Přísloví 2,20

středa 15. února 2017

kapuce

O tom, co dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12

pondělí 13. února 2017

hledání

Bloudím jako zatoulané jehně... Žalm 119,176

pátek 10. února 2017

život

Sevřel jsi mě zezadu i zpředu... Žalm 139,5

neděle 5. února 2017

kroky

Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4

středa 1. února 2017

tvář

A proč máš tak sinalou tvář? Genesis 4,6

pondělí 30. ledna 2017

stavby

Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni. Marek 13,2

neděle 29. ledna 2017

láska

Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Zjevení 2,4

pátek 20. ledna 2017

fotogenická léta

Všichni lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Jednou tráva uschne a květ opadne. 1 Petrova 1,24

úterý 17. ledna 2017

křídla

Přál bych si mít křídla - odlétl bych a našel klid! Žalm 55,7

neděle 15. ledna 2017

cesta

Se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu... 2 Timoteovi 3,13

pátek 6. ledna 2017

vztek

Hněváte-li se, nehřešte. Efezským 4,26

čtvrtek 5. ledna 2017

obchody

Dnes nebo zítra půjdeme do stoho a stoho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat... Jakub 4,13

středa 4. ledna 2017

děti

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí! Lukáš 11,13

úterý 3. ledna 2017

práce

Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí. 2 Tesalonickým 3,10

neděle 1. ledna 2017

čas

Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Kazatel 3,4
Google+