úterý 28. února 2017

lidé

Hospodinův den je blízko pro všechny národy. Abdijáš 1,15

sobota 25. února 2017

malí a velcí

Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

čtvrtek 23. února 2017

zájem

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

úterý 21. února 2017

chudoba


Jen žádali, abychom pamatovali na chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Galatským 2,10

neděle 19. února 2017

stezky

Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých. Přísloví 2,20

středa 15. února 2017

kapuce

O tom, co dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12

pondělí 13. února 2017

hledání

Bloudím jako zatoulané jehně... Žalm 119,176
Google+